1. sprawy związane z nadawaniem stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego oraz z przyznawaniem stypendiów naukowych (doktorskich i habilitacyjnych) dla pracowników UŁ
 2. sprawy związane z nadawaniem tytułów doktora honoris causa UŁ oraz
  z uroczystym odnowieniem doktoratu po 50 latach od daty nadania stopnia doktora
 3. sprawy związane z przygotowaniem wniosków na projekty badawcze Narodowego Centrum Nauki (PRELUDIUM, SONATA I SONATA BIS, OPUS, MAESTRO) i umów w przypadku finansowania projektu
 4. sprawy związane ze stażami podoktorskimi finansowanymi przez NCN
 5. sprawy związane z przygotowaniem wniosków na projekty badawcze w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki i umów w przypadku finansowania projektu
 6. obsługa uroczystych promocji doktorskich i habilitacyjnych
 7. sprawy związane z przygotowaniem wniosków na działalność statutową
 8. obsługa uczelnianej Komisji ds. Badań Naukowych i Komisji ds. Bioetyki Badań Naukowych
 9. sprawy związane z nagrodami JM  Rektora UŁ za osiągnięcia naukowo-badawcze
 10. sprawy związane z wnioskami o następujące nagrody i wyróżnienia za osiągnięcia naukowe:
  • nagrody i granty badawcze Prezydenta m. Łodzi oraz dofinansowanie konferencji
  • nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego za prace habilitacyjne i doktorskie
  • nagrody Prezydium Oddziału PAN w Łodzi i Konferencji Rektorów Łódzkich Uczelni Publicznych
  • nagrody Prezesa Rady Ministrów
  • nagrody MNiSW za wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne
  • wyróżnienie „Łódzkie Eureka”
  • stypendia START Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej
  • stypendia MNiSW dla wybitnych młodych naukowców