W roku 2013 Marszałek Województwa Łódzkiego ogłasza już XIV edycję Konkursu na najlepsze rozprawy habilitacyjne i doktorskie oraz prace magisterskie i dyplomowe tematycznie związane z województwem łódzkim lub promujące region łódzki.

W bieżącym roku uczelnie wyższe mogą zgłaszać prace w następujących obszarach tematycznych:

1)    nauk humanistycznych i społecznych;

2)    nauk przyrodniczych i ścisłych;

3)    nauk technicznych;

4)    nauk o zdrowiu i medycznych;

5)    sztuki.

  1. Przedmiotem oceny są rozprawy i prace obronione w 2012 roku, dotychczas nie nagradzane w innych konkursach.
  2. Termin i miejsce składania prac
    Rozprawy i prace wraz z wnioskiem, zaakceptowanym przez Dziekana Wydziału,  należy składać  w terminie do 24 czerwca 2013 roku odpowiednio:  
  • w Biurze Nauki UŁ (pok. 221) -rozprawy habilitacyjne i doktorskie;
  • w Centrum Obsługi Studenta – Rekrutacja i tok studiów – prace magisterskie.

 

regulamin_konkurs_2013-1

zalacznik_1_wniosek_konkurs-2013-1

UWAGA! Wniosek należy wypełnic komputerowo i wszystkie niezbędne podpisy złożyć odręcznie.

Do wniosku należy dołączyć:

– egzemplarz pracy – oryginał

– recenzje zgłoszonej do konkursu rozprawy habilitacyjnej, doktorskiej, pracy magisterskiej lub dyplomowej (oryginał lub kserokopie potwierdzone za zgodność  z oryginałem).