Fundacja uruchomiła nabór wniosków w programie START (edycja 2015). 

Program START skierowany jest do młodych, stojących u progu kariery badaczy, którzy już mogą wykazać się sukcesami w swojej dziedzinie nauki.

O stypendia mogą się ubiegać młodzi uczeni, którzy:
•nie przekroczyli wieku 30 lat w roku składania wniosku* (lub 32 lat** w przypadku kandydatów, którzy korzystali z urlopów wychowawczych/macierzyńskich),
•są pracownikami (ze stopniem naukowym magistra lub doktora) lub doktorantami w szkole wyższej lub innej krajowej instytucji, do której celów statutowych należy prowadzenie badań naukowych,
•mają dorobek udokumentowany publikacjami (artykuły w uznanych periodykach
naukowych lub pozycje książkowe).

Składając wniosek do programu START kandydat może również ubiegać się o dodatkowe środki na finansowanie krótkoterminowego wyjazdu studyjnego do wybranego ośrodka badawczego za granicą. Finansowanie wyjazdu studyjnego przyznawane jest laureatom po rozstrzygnięciu konkursu START, na podstawie opisanych w Instrukcji przygotowania wniosku kryteriów.

Aby przygotować wniosek, należy w pierwszej kolejności zarejestrować się na stronie internetowej, następnie wypełnić formularz on-line.
Przygotowany wniosek należy wydrukować i wraz z załącznikami dostarczyć do Biura Nauki UŁ (pok. 221) do dnia 27 października br.

Regulamin konkursu oraz  Instrukcja przygotowania wniosku są dostępne na stronie Fundacji

UWAGA!
We wniosku jako wnioskodawcę należy wpisać: Prof. dr hab. Antoni Różalski, Prorektor UŁ ds. Nauki

Konkurs zostanie rozstrzygnięty w  2015 roku.

W przypadku pytań proszę kontaktować się z Panią Aliną KOŁODZIUK, tel. (42) 635 41 59,                                   e-mail: alina.kolodziuk@uni.lodz.pl