Aktualnie otwarte konkursy:

 • OPUS III – Konkurs na finansowanie projektów badawczych, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów.Ogłoszenie o konkursie
  Termin składania wniosków: do 15 czerwca 2012 r.
 • PRELUDIUM III – Konkurs na finansowanie projektów badawczych, realizowanych przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora.Ogłoszenie o konkursie
  Termin składania wniosków:do 15 czerwca 2012 r.
 • SONATA III – Konkurs na finansowanie projektów badawczych, mających na celu stworzenie unikatowego warsztatu naukowego, realizowanych przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora. Ogłoszenie o konkursie
  Termin składania wniosków: do 15 czerwca 2012 r.
 • SONATA BIS I – Konkurs na finansowanie projektów badawczych, mających na celu powołanie nowego zespołu naukowego, realizowanych przez osoby posiadające stopień naukowy lub tytuł naukowy, które uzyskały stopień naukowy doktora nie wcześniej niż 10 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.Ogłoszenie o konkursie
  Termin składania wniosków: do 15 czerwca 2012 r.

 

UWAGA

Decyzją Rady NCN m.in.:

 1. ocena merytorycznej części wniosku w I etapie (Część B. ocena projektu) dokonywana jest na podstawie tylko skróconego opisu projektu badawczego, co za tym idzie skrócony opis projektu powinien zawierać wszystkie istotne informacje, na podstawie których będzie możliwa ocena projektu (Rozdział IV Regulaminu);
 2. wprowadzono ograniczenia w występowaniu z wnioskami w konkursach NCN (Rozdział VI Regulaminu):
  • 20% kierowników projektów niezakwalifikowanych do II etapu nie może występować z wnioskami o finansowanie projektów badawczych w kolejnej edycji tego konkursu;
  • w konkursach ogłoszonych w tym samym dniu (w danej edycji konkursów) można występować w charakterze kierownika projektu tylko w jednym wniosku;
 3. wnioskodawca ma obowiązek złożenia wraz z wnioskiem o finansowanie projektu badawczego kopii zgody właściwej komisji bioetycznej lub właściwej lokalnej komisji etycznej do spraw doświadczeń na zwierzętach lub kopii zgody wymaganej na podstawie przepisów o ochronie przyrody lub o organizmach genetycznie modyfikowanych, jeśli badania objęte wnioskiem takich dokumentów wymagają.