Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe oraz za osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej przyznawane są na podstawie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie nagród za wybitne osiągnięcia naukowe oraz za osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej (Dz. U. Nr 191, poz. 1136).
Nagrody przyznaje się odrębnie za wybitne osiągnięcia naukowe oraz za osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej.
 • Nagrody za wybitne osiągnięcia naukowe przyznaje się za oryginalny i znaczący wkład w rozwój danej dyscypliny naukowej.
 • Nagrody za osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej przyznaje się za wyróżniającą się aktywność w dziedzinie kształcenia  kadr naukowych, w tym pełnienie funkcji promotora, opiniodawcy innych prac naukowych lub recenzenta, a także wkład w rozwój i poprawę jakości kształcenia.
  Kandydatami do nagrody mogą być:
 1. osoby posiadające obywatelstwo polskie, w tym pracujące za granicą;
 2. cudzoziemcy, którzy w okresie pobytu w Polsce uzyskali osiągnięcia, o których mowa wyżej.

Kandydaci nie mogą być karani dyscyplinarnie za naruszenie praw autorskich, fałszowanie wyników badań lub inne oszustwo naukowe.

Kandydatów – po jednym do nagrody w danej kategorii – mogą zgłaszać:

 1. w przypadku nagród za wybitne osiągnięcia naukowe:
  – uczelnie,
  – podstawowe jednostki organizacyjne uczelni,
  – instytuty badawcze,
  – instytuty naukowe i komitety naukowe Polskiej Akademii Nauk,
  – wydziały lub komisje Polskiej Akademii Umiejętności,
  – stowarzyszenia naukowe i naukowo-techniczne;
 2. w przypadku nagród za osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej:
  – uczelnie,
  – podstawowe jednostki organizacyjne uczelni.

Wnioski będą oceniane przez Zespół do Spraw Nagród powołany przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Wnioski należy składać w Departamencie Strategii Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przy ul. Hożej 20, 00-529 Warszawa, w terminie do 31 marca 2012 r., z dopiskiem „Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe oraz za osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej”.