Uprzejmie informujemy, że rozpoczął się nabór kandydatów na członków Rady Młodych Naukowców.

Rada jest organem pomocniczym Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, działającym na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.).

Głównym zadaniem Rady Młodych Naukowców jest wspieranie dynamicznego rozwoju karier młodych naukowców m.in. poprzez wprowadzanie regulacji umożliwiających wzmocnienie potencjału naukowego młodego pokolenia uczonych.

Członkowie Rady Młodych Naukowców nie otrzymują wynagrodzenia za wykonywane zadania.

Członkiem Rady Młodych Naukowców może zostać osoba, która:

  1. nie ukończyła 35 roku życia;
  2. posiada znaczące osiągnięcia naukowe;
  3. posiada doświadczenie związane z działalnością społeczną;
  4. cieszy się nieposzlakowaną opinią i przestrzega zasad etyki naukowej;
  5. korzysta z pełni praw publicznych;
  6. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.

Na zgłoszenia kandydatów na członka Rady Młodych Naukowców Ministerstwo czeka do 4 marca 2012 r.

Zgłoszenia powinny  zawierać :

– list motywacyjny i  życiorys (z uwzględnieniem wartości prac naukowych na podstawie współczynnika indeks Hirscha,  sumy cytowań i wskaźnika Impact Factor w odniesieniu do 3-5 czasopism o najwyższej wartości IF),

– oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

– oświadczenia dotyczące punktów 5 i 6.

Zgłoszenia należy przesyłać wyłącznie drogą elektroniczną na adres: rekrutacjarmn@nauka.gov.pl

Zgłoszenia przekazane i uzupełniane po terminie nie podlegają rozpatrzeniu.

Serdecznie zapraszamy do udziału!