W roku 2012 Marszałek Województwa Łódzkiego ogłasza już XIII edycję Konkursu o nagrodę za najlepsze rozprawy habilitacyjne i doktorskie oraz prace magisterskie i dyplomowe tematycznie związane z województwem łódzkim

W bieżącym roku uczelnie wyższe mogą zgłaszać prace w następujących obszarach tematycznych:

1. Nauk ekonomiczno – społecznych

2. Nauk humanistycznych

3. Nauk medycznych

4. Nauk przyrodniczych

5. Nauk technicznych

6. Kultury i Sztuki

W tej edycji po raz drugi mogą starać się o nagrodę również autorzy rozpraw habilitacyjnych.

  1. Przedmiotem oceny są rozprawy i prace obronione w 2011 roku, dotychczas nie nagradzane w innych konkursach.
  2. Termin i miejsce składania prac
    • Rozprawy i prace wraz z wnioskiem należy składać  w terminie do 22 czerwca 2012 roku  
    • w Biurze Nauki UŁ (pok. 221) -rozprawy habilitacyjne i doktorskie;
    • w Centrum Obsługi Studenta – Rekrutacja i tok studiów – prace magisterskie.
  3. Regulamin
  4. Wniosek

UWAGA! Wniosek należy wypełnic komputerowo i wszystkie niezbędne podpisy złożyć odręcznie.

Do wniosku należy dołączyć:

– egzemplarz pracy – oryginał

– recenzje zgłoszonej do konkursu rozprawy habilitacyjnej, doktorskiej, pracy magisterskiej lub dyplomowej (oryginał lub kserokopie potwierdzone za zgodność  z oryginałem).