Przedmiotem konkursu pod nazwą „Epoka jagiellońska i jej dziedzictwo w I Rzeczypospolitej do 1795 roku” jest opracowanie i przygotowanie dokumentacji, edycji źródłowych, słownikowych i bibliograficznych dotyczących Polski i jej dziedzictwa w epoce największej świetności państwa polskiego.

 1. Do konkursu mogą być zgłaszane projekty opracowań dokumentacyjnych, edytorskich, translatorskich, słownikowych i bibliograficznych koncentrujące się wokół następujących kluczowych zagadnień:
  1. historia polityczna, dzieje ustroju i parlamentaryzmu;
  2. polityka dynastyczna Jagiellonów i kontakty monarchii jagiellońskiej z sąsiadami;
  3. historia Wielkiego Księstwa Litewskiego i stosunki państwa Jagiellonów ze Wschodem;
  4. problematyka gospodarcza i społeczna, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów wielonarodowości i stosunków językowych w państwie jagiellońskim;
  5. dzieje piśmiennictwa;
  6. historia kultury i religii; dzieje idei;
  7. historia sztuki, historia kultury materialnej;
  8. historia wojskowości.
 2. Finansowanie projektu w ramach ww. konkursu modułu „Fundamenty” może być przyznane na okres do 5 lat, przy czym minimalna wnioskowana kwota dofinansowania wynosi 500 tys. zł.
 3. Wniosek o finansowanie projektu badawczego, wraz z wymaganymi załącznikami, należy złożyć w formie elektronicznej w systemie OSF (Obsługa Strumieni Finansowania), dostępnym na stronie osf.opi.org.pl od dnia 15 listopada 2016 r.
  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2017 r.