Narodowe Centrum Nauki ogłosiło kolejną edycję konkursów:                       

OPUS 10 – na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów;

 PRELUDIUM 10 – na projekty badawcze, realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora;

 SONATA 10 – na projekty badawcze, realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora. Przez osobę rozpoczynającą karierę naukową posiadającą stopień naukowy doktora należy rozumieć osobę, która nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem o przyznanie środków finansowych na badania naukowe lub prace rozwojowe uzyskała stopień naukowy doktora.

 Szczegółowe informacje o ogłoszonych konkursach znajdą Państwo na stronie http://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2015-09-15-ogloszenie-konkursow

 Bardzo prosimy o zapoznanie się z treścią ogłoszeń dotyczących poszczególnych konkursów i zwrócenie szczególnej uwagi na ustalone przez Radę Narodowego Centrum Nauki:

  1.  ograniczenia w występowaniu z wnioskiem opisane w rozdziale VIII „Regulaminu przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych, staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora oraz stypendiów doktorskich”,
  2.  zasady konstruowania kosztorysu, w tym dotyczące wynagrodzeń wskazane w załączniku nr 4 do ww. regulaminu.

 W celu ułatwienia pracy nad wnioskami, na stronie internetowej NCN zostaną opublikowane szczegółowe instrukcje dotyczące przygotowywania wniosków oraz sporządzania kosztorysów projektów.

 Osoby zainteresowane prosimy o kontakt:

 Konkurs OPUS (Panele HS i NZ) – Anna Łoś, tel. (42) 635 41 65, e-mail:anna.los@uni.lodz.pl

 Konkurs PRELUDIUM – Aleksandra Szafarz, tel. (42) 635 41 59, e-mail:ola.szafarz@uni.lodz.pl

Konkurs SONATA i OPUS (Panel ST) – Alina Kołodziuk, tel. (42) 635 41 59, e-mail:alina.kolodziuk@uni.lodz.pl