Grafika - logo Diamentowego GrantuKonkurs adresowany jest do absolwentów studiów pierwszego stopnia oraz studentów po ukończeniu trzeciego roku jednolitych studiów magisterskich, pod kierunkiem opiekuna naukowego, promotora lub promotora pomocniczego.  W ramach grantu uzyskać można do 200 000 zł na prowadzenie badań naukowych.

Zgodnie z regulaminem konkursu składany projekt może trwać do czterech lat. Wnioskodawcą może być student, który studiuje w jednostce naukowej, która posiada kategorię naukową A+, A lub B. Wnioskodawca musi spełniać następujące wymagania: 

  1. nie posiada tytułu zawodowego magistra lub jego odpowiednika,
  2. posiada udokumentowaną znajomość co najmniej jednego języka obcego na poziomie nie niższym niż B2.,
  3. prowadzi zaawansowane badania naukowe i posiadają osiągnięcia naukowe, lub w przypadku kierunków studiów artystycznych posiadają osiągnięcia artystyczne.

W ogłoszeniu o konkursie na stronie MNiSW doprecyzowano, że o granty mogą starać się: 

  1. studenci studiów jednolitych magisterskich, którzy ukończyli trzeci rok studiów w roku ogłoszenia konkursu i kontynuują naukę, a w przypadku studiów jednolitych trwających 6 lat – studenci, którzy ukończyli czwarty rok studiów w roku ogłoszenia konkursu i kontynuują naukę.
  2. absolwenci studiów pierwszego stopnia (licencjackich), którzy otrzymali tytuł zawodowy licencjata lub równorzędny w roku ogłoszenia konkursu,
  3. studenci studiów inżynierskich lub równorzędnych, kończących studia  w semestrze zimowym roku 2014/2015.
W ramach grantu przyznawane jest wynagrodzenie dla studenta. Nie może być ono niższe niż 2 500 zł miesięcznie. 

Wnioski należy składać za pośrednictwem systemu www.osf.opi.org.pl 

Termin składania wniosków do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa  Wyższego upływa 16 lutego 2015 r.  Osoby zainteresowane prosimy o składanie wniosków w Biurze Nauki do 10 lutego 2015 r.