Wg starych przepisów:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania czynności w przewodach doktorskim i habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora  (Dz. U. Nr 15, poz. 1282 z późn. zm.)
 Zarządzenie Rektora nr 48 z dnia 21-03-2011 w sprawie: finansowania kosztów przewodów doktorskich, habilitacyjnych oraz postępowania o nadanie tytułów profesorskich na Uniwersytecie Łódzkim:

zmienione zarządzeniem nr 37 z dnia 13.01.2014 r. 

zmienione zarządzeniem nr 49 z dnia 22.02.2012 r. 

zmienione zarządzeniem nr 118 z dnia 8.07.2011 r.

Pozostałe przepisy dotyczące stopni naukowych

Wg nowych przepisów:
 USTAWA z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz.595 z późn. zm.)tekst jednolity
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw z dnia 18 marca 2011 r. (Dz. U. Nr 84, poz. 455)

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 października 2015 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 października 2014 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. z 2014 r. , poz. 1383)

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora z dnia 22 września 2011 r. (Dz. U. Nr 204, poz. 1200)

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora

 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie kryteriów oceny osiągnięć osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego z dnia 1 września 2011 r. (Dz. U. Nr 196, poz. 1165)

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych z dnia 8 sierpnia 2011 r. (Dz. U. Nr 179, poz. 1065)

 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie wysokości i warunków wypłacania wynagrodzenia promotorowi oraz za recenzje i opinie w przewodzie doktorskim, postępowaniu habilitacyjnym oraz postępowaniu o nadanie tytułu profesora z dnia 14 września 2011 r. (Dz. U. Nr 206, poz. 1219)

 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 sierpnia 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości i warunków wypłacania wynagrodzenia promotorowi oraz za recenzje i opinie w przewodzie doktorskim, postępowaniu habilitacyjnym oraz postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. nr 167 poz. 990)

Zarządzenie Rektora nr 32 z dnia 28-12-2011 w sprawie: finansowania kosztów przewodu doktorskiego, postępowania habilitacyjnego oraz postępowania o nadanie tytułu profesora na Uniwersytecie Łódzkim, na zasadach obowiązujących od dnia 1 października 2011 r. – stawki obowiązują do 17.09.2012 r.

Zarzadzenie-Rektora-nr-161-z-dnia-2012-09-28
w sprawie: zmiany zarządzenia nr 32 Rektora UŁ z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie finansowania kosztów przewodu doktorskiego, postępowania habilitacyjnego oraz postępowania o nadanie tytułu profesora na Uniwersytecie Łódzkim, na zasadach obowiązujących od dnia 1 października 2011 r.

zalacznik

Zarządzenie Rektora nr 31 z dnia 2011-12-28 w sprawie: zasad obowiązujących w Uniwersytecie Łódzkim przy zawieraniu umów cywilno-prawnych:

zmienione zarządzeniem nr 142 Rektora UŁ z 09.08.2012 r. – umowa i rachunek

  • o sporządzenie recenzji w postępowaniu habilit. (zał. 3b, 4b)
  • członek komisji habilit. (zał. 3a, 4)

zmienione zarządzeniem nr 65 Rektora UŁ z 19.04.2012 r.

Zarządzenie Rektora nr 88  z dnia 21-02-2013
w sprawie: określenia wzorów dyplomów doktorskich i habilitacyjnych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki

 

OPŁATY ZA WYDANIE DYPLOMÓW: 

Zarządzenie Rektora nr 91 z dnia 2013-03-01 

w sprawie: opłaty za wydanie oryginału, odpisu albo duplikatu dyplomu doktora lub doktora habilitowanego

informacja dodatkowa do zaw. DR

informacja dodatkowa do zaw.- DR HAB. 

NOWE WZORY ZAWIADOMIEŃ:

ZAWIADOMIENIE O NADANIU STOPNIA DR.

ZAWIADONIENIE O NADANIU STOPNIA DR. HAB.